Tagged: R

การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนแบบการทดลองที่มีการใช้สัตว์ด้วยโปรแกรม R

AUTHOR :  วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา CALL NO :  QA76.73.R3 ว849ก 2561 IMPRINT :   เชียงใหม่ : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

สถิติเชิงบรรยาย: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

AUTHOR  :  อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ CALL NO  :  QA276.45.R3 อ623ส 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นเล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูงๆ ต่อไปในอนาคต เนื้อหาในเล่มได้นำเสนอแบ่งเป็น 6...