Tagged: R

การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนแบบการทดลองที่มีการใช้สัตว์ด้วยโปรแกรม R

AUTHOR :  วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา CALL NO :  QA76.73.R3 ว849ก 2561 IMPRINT :   เชียงใหม่ : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561