Monthly Archive: January 2018

คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์

CALL NO   :  QA76.76.W56 ส786ค 2559 AUTHOR   :  สุธีร์ นวกุล IMPRINT   :  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559, [2016] “Windows 10” ระบบปฏิบัติการล่าสุดจากทางบริษัท ไมโครซอฟต์ ที่มาพร้อมกับความสามารถมากมาย และในเวอร์ชันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้งาน Windows 10 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หน้าตาการใช้งานเหมือนกับบนทุกอุปกรณ์สามารถเลือกโหมดในการใช้งานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ได้ และที่สำคัญทำงานจากอุปกรณ์หนึ่งแล้วไปทำงานต่ออีกอุปกรณ์อื่น...

English Pronunciation for Thais

AUTHOR     Efron, David CALL NO     PE1137 E27e 2017 IMPRINT     [S.l. : s.n], c2017 If you can read English, this book will improve your English pronunciation 100%. Audio tracks for “listen and...

Authentic English texts for advanced learners

CALL NO  :  PE1128 C548a 2016 AUTHOR  :  Choosri Banditvilai IMPRINT  :  Bangkok : Kasetsart University Press, c2016 “Authentic English Texts for Advanced Learners” was originally designed for University Studies, born out of the...

เตรียมสอบ TOEIC

AUTHOR  :  ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล CALL NO  :  PE1128 ณ352ต 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560, [2017] เตรียมสอบ TOEIC LISTENING & READING TEST แนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ TOEIC ทั้งการฟังและการอ่าน จำนวน 5 ชุด 500 ข้อ ฝึกทำให้ชำนาญ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกระชับเวลาในสนามสอบจริง...

ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++

AUTHOR  :  นเรศ สุรสิทธิ์ CALL NO  :  PE1128 น266ศ 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2560 “ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++” นำเสนอการสร้างศัพท์ใหม่ด้วยวิธีประกอบศัพท์รูป prefix-toot-suffix ที่ทำให้จำศัพท์ได้มากมายในเวลาสั้นๆ เทคนิคการทำข้อสอบ Parts 1-7 อย่างสมบูรณ์ นำไปใช้ได้ผลจริงแน่นอน รวบรวมศัพท์มากมายที่เคยผ่านการออกสอบ TOEIC มาแล้วในรูป Family Words และเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำข้อสอบ...

สถิติเชิงบรรยาย: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

AUTHOR  :  อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ CALL NO  :  QA276.45.R3 อ623ส 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นเล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูงๆ ต่อไปในอนาคต เนื้อหาในเล่มได้นำเสนอแบ่งเป็น 6...

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

AUTHOR   :  สุนทร โคตรบรรเทา CALL NO   :  LB2369 ส788ห 2560 IMPRINT   :  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560 [2017] หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย” คือตำราและคู่มือการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงและแต่งเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท เอก ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา ตลอดทั้งเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าวิจัยอิสระได้เป็นอย่างดี Source :  www.se-ed.com/product/หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย.aspx?no=9786162105104