Monthly Archive: October 2018

ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรพอด) และการประยุกต์ใช้

AUTHOR :  ศักดา ดาดวง CALL NO :  QV627 ศ321ช 2561 IMPRINT :   ขอนแก่น : สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561