คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

You may also like...