ระบบควอรัมเซนซิง : การสื่อสารของแบคทีเรีย = Quorum sensing : bacterial communication

You may also like...