หลักสถิติเบื้องต้น = Principle of statistics

You may also like...