Tagged: พืช

สรีรวิทยาของพืช

AUTHOR  : – CALL NO  :  QK711.2 ส356 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 สรีรวิทยาของพืช เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช โดยเฉพาะพืชมีดอก ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึม และการเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยเน้นในหลักการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นตำราในการเรียนด้านสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น และการค้นคว้าวิจัยด้านพืช Source : ...