สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

Anchor CU-TEP reading

AUTHOR :  สุทิน พูลสวัสดิ์ CALL NO :  PE1128 ส779a 2563 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2563

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

AUTHOR :  สราวุธ ปิติยาศักดิ์ CALL NO :  KPT80.C65 ส355ค 2561 IMPRINT :   กรุงเทพ : นิติธรรม, 2561