Tagged: การอ่าน

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

AUTHOR :  สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ CALL NO :  LB1050 ส221ท 2560 IMPRINT :   พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 ตำราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ-เล่มนี้ นำเสนอความรู้ทางกว้าง-เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เชี่ยวชาญการอ่านงานเขียนวิชาการได้รู้จักและสัมผัสงานเขียนวิชาการประเภทต่างๆ ที่สำคัญ โดยแนะแนวทางการอ่าน พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างการอ่านไว้อย่างแน่ชัด