Tagged: คณิตศาสตร์สถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

AUTHOR  ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ CALL NO HA32 ช686ก 2563 IMPRINT ปทุมธานี : คิสุกะ (ประเทศไทย), 2563 [For MU Student and Staff can request here]         หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจเรื่องของการเลือกใช้ข้อมูลกับสถิติ เพราะเน้นการตรวจสอบข้อมูลการนำข้อมูลมาใช้กับสถิติ และการนำเสนอผลลัพธ์ที่หาได้ โดยใช้โปรแกรม R และ R Commander...

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ = Nonparametric statistics

  CALL NO              QA278.8 ส657ส 2563 AUTHOR               สายชล สินสมบูรณ์ทอง IMPRINT               กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2563

ความน่าจะเป็น = Probability

AUTHOR :  อัชฌา อระวีพร CALL NO :  QA273 อ519ค 2561 IMPRINT :   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หนังสือ “ความน่าจะเป็น” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการของความน่าจะเป็นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่สำคัญในวิชาทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของเซต เทคนิคการนับและการหาค่าความน่าจะเป็น รวมถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข การ

คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1

AUTHOR :      วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล CALL NO :     QA276 ว322ค 2560 IMPRINT :       กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. คณิตสถิติศาสตร์ (Mathematical Statistics) เป็นการประยุกต์คณิตศาสตร์เข้ากับสถิติซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการหาข้อสรุปจากข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจและอุตสาหกรรม การแพทย์ การ

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

AUTHOR  :  มานัดถุ์ คำกอง CALL NO  :  QA273 ม445ค 2560 IMPRINT  :  เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม เพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษา มีข้อสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการอนุมาน

สถิติคณิตศาสตร์ 2

AUTHOR  :  สายชล สินสมบูรณ์ทอง CALL NO  :  QA276 ส657ส 2558 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2558 หนังสือ “สถิติคณิตศาสตร์ 2 ฉบับปรังปรุง” เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาใกล้เคียง ที่ต้องการนำหลักการในเชิงทฤษฎีไปใช้ประกอบในการเรียน การสอน การทำปัญหาพิเศษ การทำวิจัย...

สถิติ : ความรู้ฉบับพกพา

AUTHOR  :  แฮนด์, เดวิด เจ. CALL NO  :  QA276 ฮ849ส 2555   IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555 เวลามีใครบอกว่า “ความเท็จมีสามอย่างคือ เรื่องโกหก เรื่องโคตรโกหก และสถิติ” ผมมักจะยกคำพูดของเฟรเดอริก มอสเทลเลอร์ ที่ว่า “เป็นเรื่องง่ายที่จะโกหกด้วยสถิติ แต่จะง่ายกว่าถ้าไม่ใช้สถิติเลย” เดวิด เจ. แฮนด์ ศาสตราจารย์ด้านสถิติแห่งอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน เขียนหนังสือ...

สถิติเชิงบรรยาย: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

AUTHOR  :  อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ CALL NO  :  QA276.45.R3 อ623ส 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นเล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูงๆ ต่อไปในอนาคต เนื้อหาในเล่มได้นำเสนอแบ่งเป็น 6...

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

AUTHOR   :  ชูศรี วงศ์รัตนะ CALL NO   :  HA29 ช685ท 2560 IMPRINT   :  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเพื่อการวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่การนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ โดยในการนำเสนอสถิติแต่ละชนิด ผู้เขียนเริ่มด้วยการอธิบาย แนวคิด/หลักการ ลักษณะงานวิจัย สูตรคำนวณ การสรุปผลและการแปลความหมาย ที่สำคัญคือ มีการเสนอตัวอย่างจริงจากงานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ในการนำสถิติแต่ละชนิดไปใช้ในงานวิจัย Source...