Tagged: สถิติ

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

AUTHOR   :  ชูศรี วงศ์รัตนะ CALL NO   :  HA29 ช685ท 2560 IMPRINT   :  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเพื่อการวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่การนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ โดยในการนำเสนอสถิติแต่ละชนิด ผู้เขียนเริ่มด้วยการอธิบาย แนวคิด/หลักการ ลักษณะงานวิจัย สูตรคำนวณ การสรุปผลและการแปลความหมาย ที่สำคัญคือ มีการเสนอตัวอย่างจริงจากงานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ในการนำสถิติแต่ละชนิดไปใช้ในงานวิจัย Source...