Tagged: สถิติ

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

AUTHOR   :   กัลยา วานิชย์บัญชา CALL NO   :   HA32 ก399กว 2560 IMPRINT   :    [กรุงเทพฯ] : สามลดา, 2560 หนังสือ “การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows” เป็นหนังสือต่อเนื่องจาก “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล” ของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา โดยหนังสือ...

หลักสถิติ

AUTHOR  :  กัลยา วานิชย์บัญชา CALL NO  :  HA29.5.T5 ก399ห 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560 เป็นหนังสือทางสถิติครอบคลุมหลักการทางสถิติ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งแสดงด้วยข้อควม ตัวเลข และกราฟ การแจกความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลขั้นต้น การประมาณค่า

สถิติคณิตศาสตร์ 2

AUTHOR  :  สายชล สินสมบูรณ์ทอง CALL NO  :  QA276 ส657ส 2558 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2558 หนังสือ “สถิติคณิตศาสตร์ 2 ฉบับปรังปรุง” เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาใกล้เคียง ที่ต้องการนำหลักการในเชิงทฤษฎีไปใช้ประกอบในการเรียน การสอน การทำปัญหาพิเศษ การทำวิจัย...

สถิติ : ความรู้ฉบับพกพา

AUTHOR  :  แฮนด์, เดวิด เจ. CALL NO  :  QA276 ฮ849ส 2555   IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555 เวลามีใครบอกว่า “ความเท็จมีสามอย่างคือ เรื่องโกหก เรื่องโคตรโกหก และสถิติ” ผมมักจะยกคำพูดของเฟรเดอริก มอสเทลเลอร์ ที่ว่า “เป็นเรื่องง่ายที่จะโกหกด้วยสถิติ แต่จะง่ายกว่าถ้าไม่ใช้สถิติเลย” เดวิด เจ. แฮนด์ ศาสตราจารย์ด้านสถิติแห่งอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน เขียนหนังสือ...

สถิติเชิงบรรยาย: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

AUTHOR  :  อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ CALL NO  :  QA276.45.R3 อ623ส 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้นเล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูงๆ ต่อไปในอนาคต เนื้อหาในเล่มได้นำเสนอแบ่งเป็น 6...

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

AUTHOR   :  ชูศรี วงศ์รัตนะ CALL NO   :  HA29 ช685ท 2560 IMPRINT   :  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 สถิติเพื่อการวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่การนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ โดยในการนำเสนอสถิติแต่ละชนิด ผู้เขียนเริ่มด้วยการอธิบาย แนวคิด/หลักการ ลักษณะงานวิจัย สูตรคำนวณ การสรุปผลและการแปลความหมาย ที่สำคัญคือ มีการเสนอตัวอย่างจริงจากงานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ในการนำสถิติแต่ละชนิดไปใช้ในงานวิจัย Source...