Tagged: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Standard English grammar

AUTHOR   :   สำราญ คำยิ่ง CALL NO   :   PE1112 ส698s 2557 IMPRINT   :    กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2557 รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องราวที่ควรรู้ แต่ละหัวข้อมีคำอธิบายและตัวอย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่ายพร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท คำศัพท์ภายในเล่มเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน