Monthly Archive: February 2018

สารคดี: กุมภาพันธ์ 2561

สารคดี: กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจากปก “Creative Space” พื้นที่แบบไหนถึงจะเรียกพื้นที่สร้างสรรค์ ต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหน มีมิติซับซ้อนเพียงใด หรือความจริงพื้นที่จะสร้างสรรค์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับสภาพพื้นที่ แต่อยู่ที่คนใช้พื้นที่ เด่นในฉบับ – แม่ม่ายไร้สัญชาติ บนดอยแม่สลอง – บ้านหลวงราชไมตรี จันทบุรี 2561 – กรรณิกา ธรรมเกษร: ตำนานหญิงเก่งแห่งวงการทีวีไทย คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

AUTHOR  :  จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ CALL NO  :  HD61 จ495ก 2556 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556 หนังสือที่จะช่วยให้ทุกปัีญหาเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นจนเกินไป ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่า “ความเสี่ยง” นั้นมีอยู่รอบตัว ทั้งในชีวิตประจำวัน ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงาน ในองค์กรต่างๆ นั้น “การจัดการบริหารความเสี่ยง” เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื้อหาในเล่มยังจะทำให้กิจการและผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงการบริหารความเสี่ยงมีการรับรู้ และมีข้อมูลชี้ได้ว่า พฤติกรรมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นอย่างไร โดยใช้ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ผูกติดกับสิ่งที่เกิดไปแล้วในอดีต และที่สำคัญการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องของภาคธุรกิจเท่านั้น หน่วยงานที่ไม่ประสงค์กำไร...

สมุดแผนที่โลกของกาแฟ : เปิดโลกกาแฟจากแหล่งปลูกทั่วโลก สายพันธุ์ การคั่ว การชงหลากวิธี จนเป็นกาแฟถ้วยโปรด

AUTHOR  :  ฮอฟแมน, เจมส์ CALL NO  :  TX415 ฮ161ส 2559 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : บลู สกาย บุ๊คส์, 2559 กาแฟในอดีตไม่เคยดีหรือน่าสนใจเท่านี้มาก่อน และคอกาแฟในอดีตก็ไม่เคยดื่มกาแฟที่ดีเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมันจะดียิ่งขึ้นหากคุณเข้าใจถึงที่มาและคุณลักษณะของกาแฟในแก้ว แหล่งปลูกกาแฟ วิธีเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการคั่ว และน้ำที่ใช้ชง ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีผลต่อรสชาติที่เราดื่ม “James Hoffmann” แชมป์บาริสต้าและนัก

ฟลูอิไดเซชัน

AUTHOR  :  เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ CALL NO  :  TP156.F65 บ783ฟ 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 ฟลูอิไดเซชัน ถูกคิดค้นเพื่อที่จะอธิบายรูปแบบการสัมผัสกันเฉพาะของอนุภาคของแข็งและของไหล ที่ภาวะดังกล่าว อนุภาคของแข็งแต่ละเม็ดจะถูกแยกออกและเคลื่อนที่หมุนวนอยู่ในท่อ อนุภาคของแข็งจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับของไหล ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ฟลูอิไดเซชันสมามารถนำไปพัฒนาและปรับ

คณิตเศรษฐศาสตร์

AUTHOR  :  วรดี จงอัศญากุล CALL NO  :  HB135 ว196ค 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 คณิตเศรษฐศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบการเรียน และการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเป็นเครื่องมืออธิบายแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยการประยุกต์ใช้พีชคณิต เมทริกซ์ อนุพันธ์ และหลักคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการ

จุลชีววิทยาทางอาหาร

AUTHOR  :  บุญศรี จงเสรีจิตต์ CALL NO  :  QW85 บ572จ 2561   IMPRINT  :  นครปฐม : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารนับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร หนังสือจุลชีววิทยาทางอาหารนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนวิชาจุลชีววิทยา

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

AUTHOR  :  มานัดถุ์ คำกอง CALL NO  :  QA273 ม445ค 2560 IMPRINT  :  เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม เพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษา มีข้อสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการอนุมาน

พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

AUTHOR  :  กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ CALL NO  :  QW525.5.I3 ก382พ 2558 cop.1-2 IMPRINT  :  ปทุมธานี : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 หนังสือ “พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นความรู้พื้ยฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันประกอบด้วยเรื่องภูมิต้านทานโรค กลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน โรคที่เกิดจากภาวะภูมิต้านทานผิดปกติและวัคซีน ส่วนที่สองเป็นหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วยเรื่องแอนติเจน แอนติบอดี และความรู้หลักการทดสอบวิทยาภูมิคุ้มกันต่างๆ มากมาย รวมทั้งเนื้อหาพื้นฐานของเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่จำเป็นในการศึกษา และการทำงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบทสรุปและแบบทดสอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

TOEFL power vocab

AUTHOR  :  – CALL NO  :  PE1128 TE641 2017 IMPRINT  :  New York : Penguin Random House, c2017 800+ WORDS TO HELP YOU EXCEL ON THE TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE! Boost...