Monthly Archive: March 2018

Nation Geographic: มีนาคม 2561

Nation Geographic: มีนาคม 2561 เรื่องจากปก “เมื่อชีวิตสะพรั่งบาน” สิ่งมีชีวิตพัฒนาจากจุลชีพที่แสนเรียบง่าย กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อนอย่างที่เห็นทุกวันนี้ได้อย่างไร เด่นในฉบับ – มหากาพย์การอพยพ – ก่อนที่สายน้ำจะเหือดแห้ง – หลุดพ้นจากพิภพสีน้ำเงิน คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  

การบัญชีขั้นต้น

AUTHOR  :  ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ CALL NO  :  HF5655.T5 ณ322ก 2559 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 หลักการบัญชีขั้นต้น หนังสือการบัญชีขั้นต้น ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุม ถึงความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี วงจรบัญชี การปรับปรุง บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปิดบัญชีและการ

พูดภาษาอังกฤษให้ชัดถ้อยชัดคำ

AUTHOR  :  เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล CALL NO  :  PE1137 ฟ619พ 2554 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554, [2011] Speak English Cleary หรือในชื่อภาษาไทยว่า พูดภาษาอังกฤษให้ชัดถ้อยชัดคำ ผลงานหนังสือการเรียนภาษาอังกฤษเล่มล่าสุดของอาจารย์ Terry L. Fredrickson บรรณาธิการพิเศษของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่จัดทำขึ้นสำหรับคนไทยเป็นพิเศษ โดยมุ่ง

เคมีทั่วไป : ฉบับเสริมประสบการณ์. เล่ม 2

AUTHOR  :  รานี สุวรรณพฤกษ์ CALL NO  :  QD31.3 ร443ค ล.2 2554 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2554 ตำรา “เคมีทั่วไป เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์” มีโจทย์เสริมประสบการณ์จำนวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาของตำรา เคมีทั่วไป เล่ม 2 เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความเข้าใจบทเรียน

เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรไทย เล่ม 3

AUTHOR  :  – CALL NO  :  QV770.JT3 อ882 ล.3 2560 IMPRINT  :  นนทบุรี : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ศึกษาวิจัยสมุนไพรทางเภสัชเวทมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรเพิ่มชนิดมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรหลากหลายชนิด

ผลผลิตทางประมงจากสาหร่าย : กลิ่นรสทางชีวภาพจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี กลุ่ม Saccharina sp.

AUTHOR  :  กังสดาลย์ บุญปราบ CALL NO  :  QK566 ก379ผ 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2560 หนังสือ “ผลผลิตทางประมงจากสาหร่าย : กลิ่นรสทางชีวภาพจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี กลุ่ม Saccharina sp.” มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องกระบวนการเมตาโบลิซึมของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุของการสร้างกลิ่นรสในสาหร่าย (ผลิตผลจากทรัพยากรประมง)  

เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง

AUTHOR  :  ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ CALL NO  :  QV785 ธ164ท 2560 IMPRINT  :  นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2560 หนังสือ “เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง” กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผิวหนัง ช่องทาง และกระบวนการซึมผ่านผิวหนัง การทดสอบการซึมผ่านผิวหนัง และเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง ได้แก่ สารเร่งการซึมผ่าน

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

AUTHOR  :  วสกร บัลลังก์โพธิ์ CALL NO  :  SF757.5 ว357พ 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 หนังสือ “พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทางด้านพิษวิทยา ผลของสารชนิดต่างๆ ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต กลไกของสารเคมีหรือสารต่างๆ ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับอวัยวะ ระดับชีวเคมี และพันธุกรรม วิธีทดสอบและประเมินหาความเป็นพิษ รวมทั้งพิษวิทยานิเวศ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น

AUTHOR  :  สิทธิชัย โภไคยอุดม CALL NO  :  QC173.6 ส722ท 2554 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554 หนังสือ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น” อธิบายเนื้อหาแสดงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในระดับเบื้องต้น ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองภาค ได้แก่ ‘ภาคบรรยาย’ เป็นการอธิบายเนื้อหาสำหรับผู้ที่ต้องการจะทราบว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพคืออะไร

การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่

AUTHOR  :  – CALL NO  :  WC528 ก451 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 หนังสือ “การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและกระบวนการวินิจฉัยเดงกี การจำแนกความรุนแรงของเดงกี การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเดงกีในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้