Tagged: MATLAB

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

AUTHOR  :  ปราโมทย์ เดชะอำไพ CALL NO  :  TA347.F5 ป451ก 2560 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ช่วยทำให้การเรียนรู้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นไปได้โดยสะดวก หนังสือ “การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ” อธิบายไฟไนต์เอลิเมนต์ไปพร้อมกับการใช้ซอฟต์แวร์แมทมาทิกาและแมทแลบ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้จำเป็นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์การประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากสมการเชิงอนุพันธ์