Author: StangDonation Webmaster

มอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด (Thai Rebirth) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กองกฎหมาย กรมศุลกากร มอบหนังสือ

กองกฎหมาย กรมศุลกากร

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย กรมศุลกากร ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก แบบฝึกคัดลายมือ หนังสือเรียนระดับมัธยมปลาย และหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนธนาคารออมสิน

ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รับหนังสือ

ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือ โรงเรียนผังปาล์ม 7

ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 190 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านปากดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปจัดห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

UNESCO Bangkok มอบหนังสือ

UNESCO Bangkok

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 UNESCO Bangkok ได้มอบสารานุกรม Britannica จำนวน 32 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก

ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน