Author: StangDonation Webmaster

มอบหนังสือเรือนจำอำเภอนางรอง

ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำหนังสือเข้าห้องสมุดของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องรับหนังสือ

ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อก บนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริจาคหนังสือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 1,450 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือ

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือเรียนและหนังสือเตรียมสอบ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด บริจาคหนังสือ

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE)

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มอบหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา คัดเลือกหนังสือจากศูนย์รับบริจาคฯ เตรียมส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ศึกษาการบริการยืม-คืนหนังสือ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริจาคหนังสือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,700 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มอบหนังสือ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย