Author: StangDonation Webmaster

ส่งหนังสือให้โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง

ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

เพจ HRKbirthdayGallery มอบหนังสือ

เพจ HRKbirthdayGallery

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพจ HRKbirthdayGallery ได้นำหนังสือเรียน นวนิยาย และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโปรเจกต์ ‘HRK Birthday Project 2023’ เนื่องในวันเกิดคุณ Heartrocker มอบแก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย โปรเจกต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทยา บริจาคหนังสือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทยา

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทยา มอบหนังสือเรียนและพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย  

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง, โรงเรียนบ้านสันวิไล, โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนบ้านสันติสุข, โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน และโรงเรียนบ้านห้วยหมากขนุน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายไฟฟ้าพัฒนาชุมชน โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดโรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือชมรมผู้เกษียณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่ชมรมผู้เกษียณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านศาลาลอย โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปเตรียมตัวเล่มและนำขึ้นชั้นบริการ ให้โรงเรียนบ้านศาลาลอย จังหวัดชุมพร เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มารับหนังสือ

ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,200 เล่ม แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปจัดห้องสมุดให้โรงเรียนทองเอนวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

บริษัท SC Group

บริษัท SC Group

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท SC Group ได้มอบหนังสือเสริมความรู้และหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหนังสือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ได้มอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มอบหนังสือ

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สโมสรได้รับบริจาคจากโครงการ “หนังสือสื่อรัก” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย