ครั้งที่ 10/2565

มอบหนังสือสำนักหอสมุด ม.เกษตร

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนบ้านรางสาลี่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน