ครั้งที่ 11/2565

มอบหนังสือแก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี นำหนังสือเข้าทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ