ครั้งที่ 19/2565

มอบหนังสือโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,200 เล่ม แก่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน