ครั้งที่ 20/2565

บริจาคหนังสือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,700 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ