ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 1,450 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน