ครั้งที่ 2/2566

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องรับหนังสือ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อก บนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน