ครั้งที่ 3/2566

มอบหนังสือทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ