ครั้งที่ 5/2566

มอบหนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 400 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนาคต (Future Library) โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน