ครั้งที่ 4/2567

มอบหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปจัดห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน