ครั้งที่ 6/2567

ส่งหนังสือ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 190 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน