ครั้งที่ 7/2567

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รับหนังสือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน