ครั้งที่ 8/2567

มอบหนังสือโรงเรียนธนาคารออมสิน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน