กองกฎหมาย กรมศุลกากร

กองกฎหมาย กรมศุลกากร มอบหนังสือ

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย กรมศุลกากร ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก แบบฝึกคัดลายมือ หนังสือเรียนระดับมัธยมปลาย และหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย