ครั้งที่ 9/2567

มอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,980 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน