ครั้งที่ 10/2567

ส่งหนังสือ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านต้นส้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน