ครั้งที่ 11/2567

จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริจาคหนังสือกับสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดชั้นหนังสือ จำนวนทั้งสิ้น 150 เล่ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) โดยมีกิจกรรมให้เด็กภายในศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมดังนี้ จับคู่สีตุ๊กตาลงตะกร้า ตอบคำถามจากบัตรคำศัพท์ และตอบคำถามจากการฟังนิทาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)