ครั้งที่ 12/2567

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกวต, โรงเรียนดอยลานพิทยา, โรงเรียนบ้านละอูบ, โรงเรียนบ้านแม่ขีด, โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่ – บูรพา,โรงเรียนบ้านโปง,โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา และโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน