ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ให้แก่ชมรมอาจารย์เกษียณ (SuperSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนตำบลท่าเสา ในกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป