ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 770 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ให้แก่สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำไปส่งมอบต่อให้กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิดวงประทีป จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสรู้สึกเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปในสังคม และส่งเสริมคุณธรรมและจิตสำนึกให้กับนักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมูลนิธิและชุมชนสืบไป