ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 660 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 710 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเฮงฮั้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป