ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยทางสาขาจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาครูนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีที่ห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น