ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 510 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้สำหรับคนพิการภายในศูนย์ฯและประชาชนในชุมชนต่อไป