ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป