ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 610 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 710 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป