ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 70 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 640 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป