ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป