ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 400 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนิสิตระดับอุดมศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป