ครั้งที่ 14/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป