ครั้งที่ 16/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชุน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป