ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป