ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,400 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสิรินคริสเตียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป