ครั้งที่ 22/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการ Design Build Construction 2018 ที่จะนำหนังสือไปมอบให้นักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหินวัว จังหวัดระนอง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป