ครั้งที่ 23/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป